Phone 070 - 38 44 600

Algemene voorwaarden Creditsafe

Algemene voorwaarden Creditsafe

Data Clean

Werk met up2date en verrijkte gegevens en voorkom missers en ontdek kansen

Data Clean


Creditsafe Nederland - Algemene voorwaarden Website

1. Overeenkomst

1.1. Dit is een overeenkomst tussen U en Creditsafe Nederland B.V. (hierna te noemen “Creditsafe”) inzake het gebruik van de Service van Creditsafe.

1.2. U en Creditsafe zijn hierna afzonderlijk te noemen “Partij” en gezamenlijk de “Partijen”. Verder hebben begrippen met een hoofdletter de betekenis die daaraan hieronder in artikel 2, lid 1 is toegekend, tenzij anders aangegeven.

1.3. De algemene voorwaarden in deze Overeenkomst zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst tussen U en Creditsafe, tenzij de Partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen daarvan af te wijken.

1.4. Door ondertekening van deze Overeenkomst of door raadpleging of gebruik van de Service gaat u akkoord met:

1.5. onze algemene voorwaarden die te vinden zijn in deze Overeenkomst en op onze website www.creditsafe.nl, waarbij de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van U of uw bedrijf uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen;

1.6. alle gegevens op uw orderbevestiging en factuur.

2. Begrippen

2.1. In deze Overeenkomst (waaronder mede begrepen de orderbevestiging) zullen onderstaande begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij uit de context anders blijkt:
Overeenkomst”: deze Overeenkomst tussen Creditsafe en U, waaronder mede begrepen de orderbevestiging;
Partner”: externe leveranciers van informatie;
Bedrijfsrapporten”: rapporten over bedrijven en/of bedrijfsdirecteuren;
Zoeken naar landen Creditsafe”: de mogelijkheid de eigen gegevens van Creditsafe over belangrijke Europese bedrijven te raadplegen, wat klanten inzage in Bedrijfsrapporten en toegang tot het risicoregister verschaft;
Freedom Pakket”: toegang tot Bedrijfsrapporten, Directeursrapporten en het Risicoregister; gemaximeerd tot 49999 rapporten per jaar.
Informatie”: alle informatie, materialen, gegevens en/of gegevensbestanden die aan u ter beschikking worden gesteld via de Creditsafe-website (www.creditsafe.nl) of andere netwerken die op de website zijn aangesloten en alle informatie, materialen, gegevens en/of gegevensbestanden die op andere wijze aan u ter beschikking worden gesteld door Creditsafe en/of Partners;
Online internationals”: de mogelijkheid rapporten over bedrijven aan te vragen en te verkrijgen via een aantal verschillende landen;
Media solutions”: de mogelijkheid nieuwsberichten over bedrijven en directeuren te zoeken via het internet;
Open inzage rapporten”: toegang tot een bepaald aantal bedrijfsrapporten en/of risicoregister;
Prospects”: de mogelijkheid bedrijfsgegevens te exporteren voor gebruik bij telemarketing of direct marketing;
Risicoregister”: de mogelijkheid veranderingen bij te houden met betrekking tot een bedrijf of directeur en daarvan op de hoogte te worden gehouden via e-mail of websites;
Service”: de service die is beschreven op de orderbevestiging en verder alle diensten die door Creditsafe aan U worden verleend op grond van of in verband met deze Overeenkomst. De aan U verleende Service kan bestaan uit een of meer van de volgende punten:
(i) Creditsafe-service (die via het internet informatie verschaft over derden, alsmede een beoordeling van hun kredietwaardigheid) en/of (ii) Media Solutions (de zoekmachine voor berichtgeving in de pers) en alle materialen en informatie die daardoor worden verschaft;
Standaardprijs”: de standaardprijs voor de Service zoals vermeld op de orderbevestiging;
WBP”: Wet Bescherming Persoonsgegevens;
U”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, diens vertegenwoordiger(s), diens bevoegde agent(en) en diens rechtsopvolger(s), die een overeenkomst is aangegaan met Creditsafe.

3. Duur van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst blijft van kracht voor de termijn die op de orderbevestiging is aangegeven .

3.2. U gaat ermee akkoord dat Creditsafe het recht heeft tijdens deze periode contact met U op te nemen aangaande nieuwe ontwikkelingen en producten.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Creditsafe zal de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren, overeenkomstig normaal handelsgebruik.

4.2. Creditsafe is gerechtigd U te verzoeken om vooruitbetaling en is uitsluitend verplicht de Overeenkomst uit te voeren of te blijven uitvoeren na ontvangst van deze vooruitbetaling van U.

4.3. Van tijd tot tijd kan Creditsafe wijzigingen aanbrengen in de gegevens of Service waarop u recht hebt. Creditsafe zal alle redelijke stappen ondernemen om U zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

5. Offertes, kosten en betaling

5.1. Door Creditsafe verstrekte offertes zijn niet langer geldig dan 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn uitsluitend bindend voor Creditsafe, indien U deze binnen 30 dagen, tenzij anders aangegeven, schriftelijk hebt aanvaard.

5.2. In aanmerking nemend dat Creditsafe U de Service, materialen en informatie verschaft, zult u het op de orderbevestiging en/of factuur vermelde bedrag betalen op de daarin aangegeven momenten en data. Tenzij anders aangegeven op de orderbevestiging en/of factuur, dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

5.3. Indien U het op de orderbevestiging en/of factuur vermelde bedrag en/of eventuele andere verschuldigde bedragen op grond van de Overeenkomst niet volledig betaalt op de daarin aangegeven momenten en data, bent u van rechtswege in gebreke gebleven en worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Over dergelijke openstaande bedragen is dan rente verschuldigd tegen een jaarlijks tarief van 2% boven de wettelijke rente. De rente zal op dagbasis worden berekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum waarop de volledige betaling daadwerkelijk ontvangen is, inclusief de opgebouwde rente, onverminderd een lopende rechtszaak of (rechterlijke) uitspraak.

5.4. Indien U in gebreke blijft bij het tijdig nakomen van uw verplichtingen, zullen alle redelijke kosten in verband met een buitengerechtelijke schikking op U worden verhaald. U bent dan in ieder geval incassokosten verschuldigd conform de Wet Incassokosten (WIK).

5.5. De administratie van Creditsafe zal, met uitzondering van overduidelijke fouten, bepalend zijn voor de hoogte van hoofdsommen en andere bedragen die U van tijd tot tijd verschuldigd bent aan Creditsafe.

5.6. U gaat ermee akkoord dat Creditsafe de standaardprijs en/of de op uw orderbevestiging vermelde prijs voor de Service van tijd tot tijd mag herzien. Eventuele prijsstijgingen worden pas van kracht bij de verlenging of bij aanvang van een nieuwe overeenkomst. Creditsafe stelt U een maand van tevoren op de hoogte van eventuele verhogingen van de standaardprijs en ten minste twee maanden voor verlenging van elke overeenkomsttermijn van twaalf maanden.

5.7. Alle in deze Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere vergelijkbare omzetbelastingen. Dergelijke belastingen zijn verschuldigd op hetzelfde moment als de bedragen waarop ze betrekking hebben.

5.8. Indien U failliet verklaard wordt of surséance van betaling krijgt of er een beschikking wordt aangenomen tot ontbinding of liquidatie van uw bedrijf of indien U in gebreke blijft met betrekking tot een van uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, dan wordt de hoofdsom van het bedrag dat u aan Creditsafe verschuldigd bent volgens deze Overeenkomst en eventueel daarover opgebouwde rente, onmiddellijk opeisbaar zonder enigerlei uiteenzetting, eis, bezwaar of kennisgeving.

6. Eigendomsrechten van Creditsafe

6.1. De toegang tot de Service verschaft U geen intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen kennis in de breedste zin van het woord, auteursrechten, handelsmerkrechten, ontwerprechten, octrooirechten, gegevensbestandrechten en naburige rechten, die naar zowel Nederlands als buitenlands recht, berusten bij Creditsafe of derden.

6.2. Op de aan U ter beschikking gestelde Service berusten auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U zult geen enkel deel van de Service kopiëren, vermenigvuldigen of wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Creditsafe. Creditsafe kan maatregelen nemen om zijn Service te kunnen herkennen, waaronder (zonder beperking) versleuteling van gegevens, de toevoeging van spookgegevens of andere technische of andere methoden die Creditsafe noodzakelijk acht.

6.3. Alle door Creditsafe verstrekte documenten, bijv. rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door U en mogen door U niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van Creditsafe.

7. Uw verplichtingen en gedrag

7.1. U zult de Service uitsluitend binnen Nederland gebruiken voor uw eigen bedrijfsdoeleinden en u zult alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service, naleven en, onverminderd het bovenstaande, in alle opzichten de WBP naleven, waaronder mede begrepen het vragen om toestemming alvorens een persoon na te trekken (indien van toepassing).

7.2. De overeenkomst is bedoeld voor één gebruiker. Het gebruik van de service onder de voorwaarden van deze overeenkomst is gelimiteerd tot één gebruiker. Voor het gebruik van onze service door meer dan 1 gebruiker, doormiddel van gelijktijdig gebruik of andere manier, zult u extra licenties moeten bij kopen.

7.3. De Service die aan u ter beschikking wordt gesteld, wordt uitsluitend verleend voor uw eigen gebruik en u zult uw toegang tot of gebruik van de Service (of enig deel of onderdeel daarvan) of een deel van of al uw rechten of verplichtingen volgens deze Overeenkomst niet overdragen, toekennen, verkopen, onderverhuren, op sublicentie verstrekken of op enigerlei andere wijze overdragen of toekennen aan een andere personen, noch dit trachten te doen, tenzij uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Creditsafe is verkregen.

7.4. U zult niet: (i) de Informatie op frauduleuze wijze gebruiken in verband met of met het oog op criminele activiteiten of andere onwettige doeleinden; op enigerlei wijze onbevoegde toegang tot de Informatie trachten te verwerven; (ii) een deel van de Informatie aanpassen; (iii) Informatie die in verband met de Service wordt verstrekt (waaronder gegevens van prospects) vermenigvuldigen, op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden, verkopen of overdragen aan of voor derden of de Informatie opnemen in een product of dienst die ter beschikking wordt gesteld aan derden.

8. Wachtwoord en beveiliging

8.1. U zult zorg dragen voor geheimhouding van uw wachtwoord en accountgegevens en U draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of op uw account plaatsvinden. U zult Creditsafe onmiddellijk op de hoogte stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account en belooft uw account na afloop van elke sessie af te sluiten.

9. Verplichtingen, garanties en beperking van de aansprakelijkheid

9.1. De aan U verstrekte Informatie is afkomstig uit openbare bronnen, waarop Creditsafe geen invloed heeft. Hoewel Creditsafe ernaar streeft altijd een kwalitatief hoogwaardige, volledig beschikbare service te verlenen, worden de Service en de diensten van Partners toch verschaft op “basis van beschikbaarheid” zonder enigerlei garantie, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend.

9.2. Creditsafe verstrekt u met name geen garantie of waarborg met betrekking tot de inhoud van de Service. Hoewel Creditsafe ernaar streeft de juistheid en kwaliteit van de Service te waarborgen, kan de informatie onjuist of verouderd zijn. Ieder gebruik van de Service door U is dan ook op eigen risico.

9.3. Creditsafe wijst elke aansprakelijkheid van de hand, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen elke aansprakelijkheid op grond van contract (waaronder mede begrepen nalatigheid) of anderszins, in verband met de Service en/of dienstverlening van Partners, voor enigerlei indirecte, incidentele, derden-, bijzondere of gevolgschade en verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens ten gevolge van het gebruik, vertraging bij het gebruik of onvermogen tot het gebruik van de Service.

9.4. De volledige aansprakelijkheid van Creditsafe met betrekking tot alle vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst of de inhoud daarvan in elke periode van 12 maanden (met terugwerkende kracht ingaand op de datum waarop de procedure in gang wordt gezet) zal niet hoger zijn dan het totale bedrag dat door U aan Creditsafe verschuldigd is met betrekking tot die periode van 12 maanden.

9.5. Eventuele vorderingen moeten door U worden ingediend binnen een jaar na constatering van de schade; bij overschrijding van deze termijn vervallen uw rechten.

9.6. Onverminderd enigerlei andere bepaling in deze Overeenkomst wordt de aansprakelijkheid van Creditsafe niet beperkt of uitgesloten voor schade ten gevolge van ernstig wanbeleid of kwade opzet van Creditsafe.

10. Vrijwaring

10.1. U zult Creditsafe en zijn moeder- en dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren en medewerkers vrijwaren en beschermen tegen en schadeloos stellen voor eventuele verliezen, kosten, schade, vorderingen of eisen, waaronder mede begrepen redelijke juridische kosten, ingediend door een derde of ingediend of gericht tegen Creditsafe of zijn moeder- en dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren of medewerkers in verband met uw gebruik van de Service in strijd met deze Overeenkomst of enigerlei nalatigheid.

10.2. U zult Creditsafe vrijwaren tegen alle kosten, vorderingen, verliezen of schade die Creditsafe moet vergoeden of uitspraken tegen Creditsafe ten gevolge van overtreding van de bepalingen van de WBP door U.

10.3. U zult Creditsafe vrijwaren tegen alle kosten, vorderingen, verliezen of schade die Creditsafe moet vergoeden of uitspraken tegen Creditsafe ten gevolge van schending door U van de intellectuele eigendomsrechten van derden op materialen of gegevens die door Creditsafe aan u zijn verstrekt en die tijdens de duur van de overeenkomst worden gebruikt.

11. Overmacht

11.1. Creditsafe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van een verplichting op grond van deze Overeenkomst, indien dat wordt veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid buiten de invloedssfeer van Creditsafe, waaronder mede begrepen uitval van het internet, uitval van communicatiesystemen, brand, overstroming, oorlog, natuurrampen of wijziging van de wetgeving, waaronder mede begrepen de WBP en aanverwante voorschriften, regels, jurisprudentie en heersende opvattingen en duidingen daarvan.

11.2. Creditsafe kan zich beroepen op overmacht, indien de omstandigheden die het nakomen of het verdere nakomen van de verplichtingen verhinderen, zich voordoen, nadat Creditsafe zijn verplichtingen had moeten zijn nagekomen.

12. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot Media Solutions

12.1. Creditsafe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of beschikbaarheid van de informatie die door de bronnen is samengesteld. Indien een dienst of informatie met betrekking tot Media Solutions geacht wordt in strijd te zijn met een wet of recht van derden, dan heeft Creditsafe het recht het desbetreffende materiaal te verwijderen zonder uw toestemming. Creditsafe is gerechtigd alle maatregelen te nemen die het bedrijf noodzakelijk acht om een eind te maken aan een dergelijke overtreding. Creditsafe is niet aansprakelijk voor uw nalatigheid of misbruik van de Media Solutions of informatie van derden. Indien voor toegang tot websites betaling vereist is, dan bent u verantwoordelijk voor die betalingen.

13. Beëindiging

13.1. Creditsafe mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opzegging beëindigen of U tijdelijk de toegang tot de Service ontzeggen, indien:

(i) U uw verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet nakomt;

(ii) Creditsafe op de hoogte komt van omstandigheden die redelijkerwijs aanleiding geven tot de verdenking dat U een bepaling van de Overeenkomst schendt;

(iii) Creditsafe op de hoogte komt van omstandigheden die redelijkerwijs aanleiding geven tot de angst dat u uw verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet zult nakomen.

14. Gevolgen van beëindiging

14.1. Na de beëindiging moet U redelijke maatregelen nemen om alle in het kader van de Service verstrekte informatie en materialen en alle delen van de website die naar een harde schijf of ander permanent opslagmiddel gekopieerd zijn, te verwijderen en is het U niet meer toegestaan dergelijke in het kader van de Service verstrekte informatie en materialen nog langer te gebruiken.

14.2. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven artikel 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 en 17 onverminderd van kracht.

15. Geheimhouding

15.1. De Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of van derden hebben verkregen in het kader van de Overeenkomst, niet openbaar maken en geheim houden. Alle informatie wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

15.2. De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in verband met schending van artikel 15, lid 1, indien ze op grond van de wet of door een bevoegde rechtbank verplicht zijn vertrouwelijke informatie te verstrekken en er geen wettelijke grond is waarop ze dat kunnen weigeren.

16. 3D Ledger

16.1. In het geval dat de onderneming de dienst ontvangt via het interactieve risicobeheerhulpmiddel van Creditsafe, "3D Ledger", zal de onderneming Creditsafe van informatie voorzien met betrekking tot het debiteuren grootboek, de "Betalingsgegevens".

16.2. Het bedrijf verleent Creditsafe hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare eeuwigdurende licentie om de betalingsgegevens op te nemen in producten en diensten die Creditsafe aan haar klanten ter beschikking zal stellen.

17. Overige bepalingen

17.1. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, dan komt deze bepaling te vervallen, wat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet laat.

17.2. Indien Creditsafe verzuimt een recht op grond van of bepaling uit deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, mag dat niet worden opgevat als afstanddoening van een dergelijk recht. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen U en Creditsafe met betrekking tot de Service.

17.3. Er bestaat een Nederlandse en een Engelse versie van deze Overeenkomst. Bij onenigheid of een geschil met betrekking tot de duiding van de Overeenkomst is de Nederlandse tekst bindend.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht.

18.2. Alle geschillen tussen de partijen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst moeten, indien zij niet in der minne geschikt kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.

* Creditsafe Nederland B.V., Jan Pietersz, Coenstraat 10, 2595WP, Den Haag


(V8.040315)